Ja sam ili jasam pravopis – kako se piše

Ja sam ili jasam pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ja sam.

Enklitika glagola jesam se uvek piše rastavljeno sa reči ispred koje se nadje.

  1. Ja sam
  2. Ti si
  3. On, ona, ono je
  1. Mi smo
  2. Vi ste
  3. Oni su

* Enklitika je reč koja svoj akcenat stavlja na reč koja joj prethodi, i zajedno sa njom čini akcentsku celinu. Enklitike mogu biti povratne zamenice, rečca li, kao i kraći oblici pomoćnih glagola hoću i jesam.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Ja sam želela da ti kupim majicu, ali nisam znala veličinu.

– Ja sam priznala svoju grešku, nadam se da ćeš i ti učiniti isto.

– Ja sam došla da ti pomognem, pretpostavila sam da ćeš imati dosta posla.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...