Na prugi ili na pruzi pravopis – kako se piše

Na prugi ili na pruzi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati na pruzi.

U datom primeru izvršena je glasovna promena sibilarizacija. Zadnjonepčani suglasnik g prešao je u zubni suglasnik z, zbog toga što se našao ispred vokala i.

Prema tome, dativ i lokativ od imenice pruga glasiće pruzi, odnosno na pruzi.

Sada ćemo navesti par rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Juče sam se bila na pruzi u blizini sela koja je napuštena, i dugo sam šetala i sastavljala pesme.

– Biće zastoja na pruzi Beograd-Bar zbog radova.

– Videla sam na pruzi čoveka kako leži.

– Završeni su radovi na pruzi, sutra možemo ići kod babe.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...