Pisajući ili pišući pravopis – kako se piše

Pisajući ili pišući pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati pišući.

Glagol pisati u glagoskom prilogu sadašnjem glasi pišući.

Glagolski prilog sadašnji gradi se pomoću trećeg lica množine prezenta i nastavka ći.

Pišu + ći > pišući

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Pišući o tome smo mnogo naučili o njemu i njegovom životu.

– Nisam mogao da razmišljam o sebi pišući o tvom problemu.

– Nekoliko stvari sam naučio pišući o toj temi.

– Pišući o tome samo sam izgubio svoje dragoceno vreme.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...