Šminki ili šminci pravopis – kako se piše

Šminki ili šminci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati šminki.

U datoj reči javlja se odstupanje od glasovne promene sibilarizacije, tako da zadnjonepčani suglasnik k ostaje nepromenjen. Kada se imenica završava na ka, onda se u dativu i lokativu ne vrši sibilarizacija.

Navešćemo par primera rečenica:

– Koliko košta ovaj veliki set šminki?

– Sve vreme su pričale samo o šminki, sa mnom nisu progovorile ni reč.

– Ma tom sastanku ćemo diskutovati o novoj šminki.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...