Šta je materija?

Sve ono što što je prisutno i što postoji oko vas i u vama, bilo da je izraženo u čvrstom, u gasovitom ili u tečnom agregatnom stanju i obliku, naziva se materija.

Iz takve činjenice, može se izvesti zaključak koji zapravo i predstavlja definiciju materije, a koji glasi da je materija sve ono što se manifestuje kroz prisustvo mase i energije u vremenu i u prostoru.

Da li se osim po agregatnom stanju koji je karakteriše, materija može klasifikovati na još neki način?

Bez obzira da li svoju masu i energiju manifestuje kroz čvrsto, kroz tečno ili kroz agregatno stanje, materija se takođe može klasifikovati i kao organska i neorganska.

Šta je organska materija?

Organsku materiju, predstavlja sve ono što postoji, a što je pritom živo, što je deo nečega što je živo ili što je nastalo kao prouzvod nečega što je bilo živo.

Konkretno, glavnim i osnovnim primerima organske materije smatraju se sva živa bića, odnosno ljudi, životinje i biljke, ali primeri za organsku materiju su i neživi predmeti koji su kao proivodi nastali od nekada živih oblika materije, odnosno od živih bića (biljaka i životinja). To su recimo drveni predmeti, vunena tkanina, pamučna tkanina, kao i predmeti od životinjskog krzna ili životinjskih kostiju (predmeti od slonovače i slično).

Šta je neorganska materija?

Neorganska materija, objedinjuje sve ono što se u vremenu i u prostoru manifestuje kroz masu i energiju, ali što nikada nije bilo živo, niti je nastalo od nečega što je bilo živo.

Konkretno, primeri za neorgansku materiju su: plastika i predmeti od plastike, staklo i predmeti od stakla, sve vrste metala i proizvodi od svih vrsta metala, voda, kamen i drugo.

Od čega je sačinjena materija?

Svaka materija koja postoji, bez obzira da li je organska ili neorganska i da li je u čvrstom, u tečnom ili u gasovitom stanju, sačinjena je od atoma. Upravo zato, atom se definiše kao najmanja jedinica materije.

Činjenica da je svaka vrsta materije različita po osobinama, rezultat je činjenice da postoji više od stotinu različitih vrsta atoma. Grupa atoma iste vrste, naziva se element, a različiti elementi (dakle različite grupe istih atoma) čine različite materije.

Preciznije, jedna određena vrsta materije, može biti sačinjena od više grupa istih atoma, odnosno od više elemenata.

Promena stanja i oblika materije:

Ono što je karakteristično za materiju, jeste da ona usled delovanja različitih faktora može preći iz jednog agregatnog stanja u drugo, ali se nikada ne može uništiti.

Primer za to je recimo proces u kome voda usled izloženosti delovanju niske temperature iz svog tečnog stanja može preći u čvrsto stanje i postati led. Isto tako, ukoliko je izložena delovanju visoke temperature, voda može početi da ključa i može iz svog tečnog stanja preći u gasovito stanje i postati vodena para.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...